Lokaal milieubeleid krijgt nieuw elan


De tijd vliegt. De gemeenteraadsverkiezingen resulteerden in een nieuwe burgemeester en een vernieuwd schepencollege. 2013 is anders in positieve zin. 

Voor elke lokale afdeling van Natuurpunt is een goede samenwerking met het gemeetebestuur belangrijk. Tot einde 2012 was deze samenwerking minimaal. Met het aantreden van de nieuwe bestuursploeg is dit niet langer het geval.

Begin dit jaar was er de paddenoverzetactie in het Zoniënwoud. Neem eens een kijkje op de (prachtige) nieuwe website Zoniënwoud, meer bepaald het volgende artikel http://www.zonienwoud.be/vrijwilligers-redden-samen-meer-dan-3000-amfibieen-2/. In verband met de "Paddenoverzet Duboislaan" staat er een mooie foto met voor Sint-Genesius-Rode Burgemeester Pierre Rolin en Schepen voor Leefmilieu Geertrui Windels. Plots was een samenwerking tussen gewesten, gemeenten en administratie mogelijk. De toon was gezet, het nieuwe bestuur van Sint-Genesius-Rode was zelfs een drijvende kracht achter dit initiatief.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering januari 2013 van Natuurpunt Rode was schepen Geertrui Windels aanwezig! Voor ons een aangename verrassing. 

Sindsdien enkel en alleen positieve geluiden.

Eerst en vooral is er een opstarten van samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Binnen het werkingsgebied van RL P&Z onderschreven tot nog toe alle gemeenten een samenwerkingsakkoord, behalve Sint-Genesius-Rode. Daar komt nu stilletjes aan verandering in. Voor toekomstige projecten rond natuur en milieu is dit een mooie opsteker. Mogelijks reeds in 2013 volgen realisaties rond hoogstamboomgaarden en poelen.

Vervolgens werkte Natuurpunt Rode mee aan de roefeldag van de gemeente en aan de kinderhappening in de Boesdaalhoeve. Een beetje werken in het Natuurgebied Kwadebeek, een kennismakingsspel rond natuur in diezelfde vallei en het ineen knutselen van nestkastjes. Plezant en vele, vele enthousiaste kinderen.

Beheerwerken zijn een constante in de aktiviteiten van Natuurpunt Rode. Dit voorjaar ruimden we in de Kwadebeekvallei een 20-tal grote vuilniszakken zwerfvuil uit 2 percelen van het natuurgebied. Het zwerfvuil werd verzameld op een centrale plaats en vervolgens opgehaald door de gemeente.Afval-Kwadebeek

Ondertussen besliste het gemeentebestuur de milieuraad te herinstalleren. Het vorige bestuur schafte deze af maar dit wordt nu rechtgezet. Natuurpunt Rode stelde zich kandidaat. Evenzo voor de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). De interaktie burger - gemeentelijke overheid wordt concreet. 

Er waait een nieuwe wind door de gemeente. Verfrissend alvast voor alle Rodenaren. Een goed beleid rond natuur, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, water- en afvalbeheer, het is een noodzaak in elke gemeente en dubbel noodzakelijk in een groene gemeente zoals Sint-Genesius-Rode. 

Philippe Verdegem