Arm lokaal milieubeleid


Van de vele bestuurlijke niveau’s heeft het gemeentelijke niveau een grootse impact op onze directe leefomgeving. Onderhoud van parkjes, wandelwegen, fietspaden en voetpaden verhogen in hoge mate het leefplezier. Gelukkig gebeurt dit ook te Sint-Genesius-Rode. 

De indruk is wel dat dit alles plaats vindt dank zij de gemeentelijke administratie. Het bestuurlijke niveau heeft hier niet een grootse impact. Verder zijn er hier en daar riolerings(water)werken en wegenwerken. Voorbeelden zijn de Eikenbosstraat en de Stationsstraat. Noodzakelijke werken die moeten gebeuren.

Als lokale natuurvereniging zijn we vragende partij voor interactie met de Rodenaren. Dit lukt op een aantal domeinen. Scholenwerking, begeleiden van studenten, medewerking met monitoringprojecten, wandelingen voor groepen en open wandelingen. De gemeente vraagt ons om de 2 jaar mee te werken met de roefeldag. Dit laatste is de enige rechtstreekse vraag vanwege de gemeentelijke overheid naar Natuurpunt Rode toe. Het spreekt voor zich dat we hierop met veel enthousiasme positief antwoorden.

De meeste bestuursleden van Natuurpunt Rode hebben vele contacten met andere “groene jongens (en meisjes)” in de naburige gemeenten van Zuidwest-Brabant. Wat leren we daaruit? Niet dat het gras aan de overkant groener is, maar de interactie rond natuur en leefmilieu met de gemeentelijke overheden vanuit de plaatselijke Natuurpuntafdelingen is aanwezig en in de meeste gevallen intens. Dit missen we te Sint-Genesius-Rode.
2 voorbeelden van wat ontbreekt?

 

  • Een milieuraad. Ongelooflijk maar waar. Geen jeugdraad, maar ook geen milieuraad. Nochthans het instrument bij uitstek voor de interactie met het bestuur rond natuur en milieu. Afgeschaft sinds de start van de huidige bestuursperiode.
    NP-rode-36-550
    Toen de milieuraad nog bestond werd weliswaar geen rekening gehouden met de adviesen van deze laatste, maar vele onderwerpen werden besproken en op deze manier waren we van sommige zaken op de hoogte.

    De samenwerking met de schepen van leefmilieu verliep niet altijd gemakkelijk. Op een bepaald ogenblik vroegen we de resultaten op van het bodemonderzoek op de Site Novarode, en deze laatste werden ons botweg geweigerd. Ook al waren deze gegevens aanwezig bij de gemeentelijke administratie.

 

  • Een samenwerking met het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën. Alle gemeenten in het werkingsgebied (ook Drogenbos) hebben de samenwerking ondertekend. Dit houd in dat ze ook financiëel bijdragen in de werkingskosten van het Regionale landschap. De enige gemeente die dit niet heeft gedaan (ondanks herhaalde vraag) is Sint-Genesius-Rode.

    Natuurpunt Rode onderschrijft die samenwerking wel. Met als resultaat de heraanleg van de Poel Hof-ten-Hout.

De lijst van wat ontbreekt te Sint-Genesius-Rode is natuurlijk veel langer. Daar er geen interactie is blijft veel onbesproken.

Hoe zit het met de sanering van de Kwadebeek?
De gemeente zegt dat dit dossier zich op Vlaams niveau bevindt en dit is juist. Maar het lokale bestuursniveau kan het regionale niveau wel interpelleren. De aanleg van een collector was oorspronkelijk voorzien voor 1998!!!! Ondertussen lozen de nieuwe appartementsblokken aan de Paddenstraat reeds vele jaren rechtstreeks in de Kwadebeek zonder dat pogingen worden ondernomen om deze onwettige situatie (in de bouwvergunning stond de bindende voorwaarde van een pompgemaal om het afvalwater naar de riolering te pompen) recht te zetten.

Hoeveel Rodenaren zijn vandaag dubbel aangesloten op de riolering?
Waar de rioleringen worden vernieuwd, is wettelijk verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden te houden. In vele gemeenten is een subsidie voorzien voor de aansluiting van de behuizing op deze vernieuwde infrastructuur. Niet te Sint-Genesius-Rode.

Sint-Genesius-Rode heeft het geluk een groene gemeente te zijn. Maar de gemeentelijke inbreng in het onderhoud hiervan is verwaarloosbaar. De grote stukken natuur zijn in beheer bij andere overheden, privé-organisaties en privé-personen. Voorbeelden zijn het Zoniënwoud, Boesdaal, Zevenbronnen, het domein van Revelingen, het natuurreservaat Kwadebeek en grote tuinen zoals langs het Visserspad.

Je zou zo denken dat dit laatste een ideale situatie creëert voor het gemeentebestuur om via interactie met de andere spelers veel rond natuur en milieu te realiseren voor alle Rodenaren met minimale inspanningen. Niet?!

Het gemeentebestuur heeft als één van de laatste gemeenten de samenwerking met Fost Plus opgestart. Na hiertoe gedwongen te zijn door een hogere administratie. Gemeentelijke samenwerking met het regionale niveau wordt aangeboden in grote verscheidenheid. In zake natuur en milieu had men het vroeger over milieuconvenanten, sinds 2008 heeft elke gemeente de mogelijkheid met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het basispakket omvat een 10-tal thema’s (water, bodem, afval, hinder, duurzame ontwikkeling, energie, mobiliteit, …). Sint-Genesius-Rode onderschrijft dit basispakket niet met als resultaat dat het beleid rond natuur en milieu zeer ondoorzichtig wordt daar de structuur die geboden wordt ontbreekt. Plus Sint-Genesius-Rode mist een toelage van ongeveer 34.000 € op jaarbasis.

Dit voorbeeld kan herhaald worden op andere beleidsdomeinen. Zich om wat voor reden ook onthouden van samenwerking is nefast voor het lokale niveau. De meerderheid beslist, OK, dat is democratie. Maar dit mag niet het einde zijn. Als je iets niet doet, door wat vervang je dit dan? Toch niet door niets! 

Philippe Verdegem