Opmerkingen Natuurpunt Rode op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Sint-Genesius-Rode april 2008

Sinds einde mei is het volledige structuurplan te vinden op de website van de gemeente. Een mooi initiatief, zeker in vergelijking met vroeger waar documenten enkel ter plaatse op het gemeentehuis konden worden ingekeken.

Opmerkingen op het plan kunnen tot uiterlijk 4 augustus worden ingezonden.

Het plan, opgesteld door het studiebureau SumResearch uit Ukkel, valt wat onze vereniging betreft best mee: “Sint-Genesius-Rode, groene oase met een kloppend hart”. Open ruimte, landelijk karakter, natuurverbindingsgebieden, woonkernen, het zijn allemaal begrippen die goed in te passen zijn met de slagzin van onze vereniging: “Natuur voor iedereen”.

Wel vragen we de volgende opmerkingen in overweging te nemen:

1. Plaatsing containerpark

De beide voorgestelde locaties zijn af te raden. Ze creëren verkeersstromen waar die niet moeten zijn, ze snijden open ruimte aan op plaatsen waar deze juist prioritair dient beschermd, en in het geval van de ULB site wil ze een trage landweg langs de spoorweg omzetten in een nieuwe verbindingsweg. Dergelijke aanleg is in tegenspraak met de koppeling van het concept “groene ader” aan de spoorweg.

Meer geschikte plaatsen lijken ons de zone ter hoogte van de Steenweg op Eigenbrakel voorbij Vastiau of langsheen de Steenweg op Halle.

2. Omtrent ecologische verbindingen en obstakels (omheiningen, wegen en spoorweg)

De vermindering van de impact van ecologische obstakels is belangrijk. Obstakels zijn bijvoorbeeld omheiningen van privé-terreinen, die in sommige gevallen derwijze afsluiten dat wild geen doorgang heeft. In de zone van het woonpark kan het Structuurplan meer nadrukkelijk sensibiliseren en maatregelen initiëren om te streven naar meer wild-doorlatende omheiningen. Fruitboom-BoesdaalBelangrijke ecologische obstakels worden ook gevormd door de wegen en de spoorweg. Het verminderen van deze obstakels is een essentieel punt waarover het Structuurplan volledig zwijgt, behalve in één enkele voorzichtige suggestie van ondertunneling onder de spoorweg ter hoogte van de Boesdaalhoeve. § 5.1.1 van het Richtinggevend Gedeelte, paragraaf “Groene Verbindingszone als Ecologische Stapsteen” zou duidelijker moeten aansturen op de creatie van veilige “multi-functionele” passage-mogelijkheden voor fietsers, wandelaars, en fauna. Wat dit laatste betreft, meent Natuurpunt dat het Structuurplan minstens volgende recreatief/ecologische doorgangen dient te viseren:

 • twee doorgangen over/onder de Waterloose Steenweg
 • twee doorgangen over/onder de spoorweg (nabij de Boesdaalhoeve en ten zuiden van De Hoek)
 • één doorgang over/onder de Steenweg naar Eigenbrakel (nabij de Goede Lucht)


Het Structuurplan stelt voor om te onderzoeken of een voetgangers- en fietsverbinding onder de spoorweg ter hoogte van de Boesdaalhoeve kan gerealiseerd worden. Natuurpunt-Rode stelt voor dat dit niet enkel onderzocht wordt, maar effectief gerealiseerd wordt. Hiermee wordt een historische toestand hersteld, aangezien er vroeger een overweg was. Deze tunnel past in het gewenste netwerk van fiets- en wandelroutes, en zou ook kunnen functioneren als ecologische verbinding tussen de zone rond de Boesdaalhoeve en de groene zones naar de Linkebeeksedreef.

3. Omtrent door de Provincie gesuggereerde natuurverbindingsgebieden

Het Richtinggevend Gedeelte bevat twee door de Provincie gesuggereerde natuurverbindingsgebieden. Deze krijgen in de rest van het document geen verdere aandacht meer.

Natuurpunt-Rode vraagt dat:

 • deze verbindingen effectief worden uitgewerkt in het Structuurplan
 • en meer bepaald maatregelen worden onderzocht om deze verbindingen uit te bouwen (stimuleren van wild-doorlatende omheiningen; voorzien van eco-verbindingen ter hoogte van de Waterloose Steenweg)

4. Omtrent fiets- en wandelwegen

Natuurpunt formuleert hierop volgende opmerkingen :

 • § 5.4.3.2 van het Richtinggevend Gedeelte wenst de bestaande wegen te herwaarderen. Evenwel zou er ook een onderzoek moeten komen naar de wandel- en fietswegen die ondertussen om diverse redenen verdwenen zijn, en de tekst van het Structuurplan zou in deze zin kunnen worden vervolledigd.
 • Alhoewel de tekst van het Structuurplan herhaaldelijk spreekt over wandel- en fietswegen, gaat de aandacht in het Structuurplan toch vooral naar de fiets. Wandel- en fietswegen kunnen niet steeds samenvallen. MargrietOok het zuivere wandelverkeer en de wandelpaden verdienen meer aandacht.

5. Bindend Gedeelte van het Structuurplan

Het huidige voorstel van Bindend Gedeelte is uitermate beknopt. Natuurpunt meent dat uitbreiding van het Bindende Gedeelte moet kunnen, o.a. door volgende punten in de “Selecties en Prioritaire Acties” op te nemen :

 • Openruimtestructuur : uitwerking van bouwverordeningen en een beeldkwaliteitsplan, om de beeldkwaliteit en het groene karakter van het woonparkgebied te vrijwaren (zie ook § 5.2.3.6 van het Richtinggevend Gedeelte) ; uitwerking van regelgeving i.v.m. wild-doorlaatbaarheid van afsluitingen.
 • Nederzettingsstructuur : aantal bouwlagen : uitwerking van effectieve regelgeving ter beperking van het aantal bouwlagen tot drie, conform paragraaf 5.2.2.1 van het Richtinggevend Gedeelte ; afstemming van de BPA Papierfabriek op deze regelgeving.
 • Economische structuur : herlocatie containerpark nabij Steenweg op Eigenbrakel of naar Halle conform oordeelkundige selectie.
 • Verkeerskundige structuur : ontwikkeling van de wandel- en fietspaden, ook buiten de geselecteerde woonpolen, met inbegrip van het nastreven van recreatief/ecologische passages over/onder verkeersassen.


René Marcelis, Fernand De Buck, Luc De Ridder, Philippe Verdegem