Habitatherstel voor de vroedmeesterpad in de Kwadebeekvallei

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert een aantal bijzondere natuurbeschermingsprojecten. Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën zorgde voor de uitwerking van een voorstel tot herstel van de leefomgeving van de vroedmeesterpad te Sint-Genesius-Rode.

Het voorstel werd aanvaard. Normaal gezien diende het project uitgevoerd te zijn einde april 2008. Dit was niet mogelijk, daar de noodzakelijke bouwvergunning op zich liet wachten. Gelukkig kregen we uitstel tot einde augustus 2008. De werken startten de 2de week van augustus. Het resultaat mag gezien worden. Met dank aan Katelijne Aelen en Daisy Bonnewijn van RLZZZ, Serge Debremaeker van onze Natuurpunt afdeling en Robert Jooris van Hyla.

Vroedmeesterpadden zijn zeldzaam in Vlaanderen. Langs de taalgrens komen hier en daar wat kleinere populaties voor en Houf-ten-Hout in Sint-Genesius-Rode is er daar een van. Maar niet voor lang indien niet snel iets gebeurt. De poel is volledig verland en dichtgeslibt, de vegetatie is te weelderig en het ontbreekt aan goede schuilplaatsen. Tellingen leveren welliswaar altijd een positief resultaat op, maar de aantallen zijn te laag om op termijn de populatie te kunnen behouden: 2 à 3 roepende mannetjes.

Voor het behoud van de Rodense vroedmeesterpadpopulatie is het van groot belang dat de poel weer permWerken-poel-HtHanent water houdt. Ook moeten er maatregelen getroffen worden om het erosieprobleem van de hoger liggende akker tegen te gaan. Indien het erosieprobleem wordt aangepakt, zal het verlandingsprobleem van de poel minder snel optreden. Daarnaast is er dringend nood aan meer leefgebied op het land zelf. De vroedmeesterpad heeft een plaats nodig die in de winter vorstvrij is en in de zomer zeer warm is. Momenteel overwinteren de padden op taluds begroeit met bomen en struiken in de buurt van de poel. Vlak ernaast loopt een drukbewandelde voetweg, waardoor verstoring optreedt voor de overwinterende padden. Door op het perceel van het natuurgebied een stuk in te richten als overwinteringplaats, wordt aan de populatie de kans gegeven om op een rustige plek te overwinteren.

Aan al de vermelde problemen werd tegemoed gekomen via het project. De graafwerken zijn beëindigd, zandstenen worden geplaatst op de dijk in het midden van de poel, een berm beperkt het erosieprobleem, een afsluiting beschermd de oevers van de poel tegen vertrappeling door koeien, een veedrinkplaats is voorhanden. Onze afdeling zal de vegetatie op bepaalde plaatsen blijvend laag houden.

Nogmaals, het resultaat mag gezien worden. Ga gerust eens een kijkje nemen.

Philippe Verdegem