Beschrijving percelen Natuurgebied Kwadebeek


1. Parkbosje De Greef

Dit stukje is een restant van een vroeger kasteelpark. Waar nu de Politie is gehuisvest stond vroeger het Kasteel Malibran. De aanleg van de Zoniënwoudlaan isoleerde het Parkbosje De Greef. Aanvankelijk pronkten hier een 10-tal enorme beuken. Stormschade en ziekte noopten Natuurpunt tot het rooien van deze oude bomen in het voorjaar van 2003.

Dit perceel werd omgevormd tot SPEELBOSJE De Greef. De scouts van Sint-Genesius-Rode zijn gehuisvest naast dit perceel. Belangrijk is de aanplant van 8 eiken rond een kleine speelweide.

Een opvallende soort in de rand is de witte rapunzel.

2. Boske van Carlier

Dit perceel werd ingeplant met onder meer gewone es, zwarte els, rode kornoelje en Spaanse aak. In de vijver vinden we een beperkte verlandingsvegetatie met grote lisdodde, gele lis, watermunt en enkel horsten pluimzegge.NP-rode-23

Het gemaaide grasland ontwikkelde zich naar een moerasspirea-ruigte met elementen van grote zeggenvegetaties. In het voorjaar bloeien vele dotterbloemen.

Het beheer is gericht op het stimuleren van de populatie van de vroedmeesterpad. De naar het zuiden gerichte bermen zijn in hakhoutbeheer.

3. Weide, boomgaard en wilgenstruweel

NP-rode-19Het graslandstruweel is ontstaan vanuit een maïsakker. De ontwikkeling gaat dankzij het maaibeheer in de richting van een struisgrasvegetatie : gewoon struisgras, zandblauwtje en vierzaadwikke zijn aanwezig op de droogste zandige delen. In de westelijke rand vinden we een mooi ontwikkelde sleedoornhaag.

De boomgaard werd gedeeltelijk vernieuwd. Reetjes in het gebied zorgden wel voor wat vraatschade.

Onder het 'wilgenstruweel' loopt de "ingebuisde" Kwadebeek. Graven is hier af te raden, Sint-Genesius-Rode gebruikte de vallei op deze plaats als stortplaats.

4. Elzenbroek

De populieren werden in het voorjaar van 2003 gekapt. De verjonging met jonge es, gelderse roos, zwarte els en hazelaar is reeds merkbaar. In het najaar van 2007 werd het perceel grondig gemaaid.

Het gebied is zeer vochtig, waargenomen soorten zijn o.a. sleutelbloem, dotterbloem, moeraszegge en geel nagelkruid.

Waterkwaliteit is een probleem. Ook de nieuwe woonblokken lozen rechtstreeks in de Kwadebeek. Hoe dit mogelijk is, is niet te vatten! De bouwheer heeft in elk geval het plaatsen van een pomp om de vuilvracht naar de riolering te lozen NIET uitgevoerd.

5. Hof-ten-Hout

Schitterend moerasgebiedje met vlekken bosbies, tweerijige zegge en scherpe zegge. Opvallend is de aanwezigheid van pluimzegge in de struweelrand.

Jaarlijks wordt dit perceel 1 maal gemaaid. Het 5de leerjaar van de scholen OLV en Wauterbos steekt hier telkenmale een handje toe.

Het kwelwater uit de vallei was in gebruik als spoelwater voor de flessen van de geus (gueuze) De Greef.

6. Ezelsweg

NP-rode-25In dit moerasgebied is de bosbies dominant. De uitgediepte poel huisvest de vroedmeesterpad tussen een vegetatie met o.a. waterranonkel, blauwe waterereprijs, sterrekroos en grote lisdodde.

Ook hier jaarlijks nog 1 maaibeurt. De knotwilgenrij werd in het najaar reeds 2 maal gesnoeid door de JNM.

Jammer is de gronduitspoeling van de hoger gelegen landbouwgrond, met een herhaalde verzanding van het kwelgebied. Een nooit droogvallende poel is een voorwaarde voor het behoud van de vroedmeesterpad. Als noodmaatregel werd de poel in twee gespitst.

7. Paardenweide en Speelparkje

Vooraan ligt een gemeentelijk speelparkje. Niet helemaal correct, daar het zich bevindt in Natuurgebied op het gewestplan. Maar het is in hoofdzaak een grasveldje afgesloten van de rijweg, kinderen kunnen er veilig ravotten.

Daarachter een weide. Enkele weken per jaar grazen er paarden en ezels. Niet intensieve begrazing. Het spaart ons een aantal maaibeurten uit.np-rode-10

8. Zijarm Kwadebeek

Dit is onze jongste aanwinst (juni 2005). Het grote stuk langs een zijarm van de Kwadebeek, is botanisch het meest waardevolle uit de vallei. Belangrijk is dat de vervuiling door rioolwater klein is. Bijna zuiver water!

Oorspronkelijk is ook hier een jaarlijkse maaibeurt voorzien. Eventueel gevolgd door een nabeweiding.

Langs de straatkant is dit perceel afgezet met een prachtige meidoornhaag.